Actievoorwaarden December

ACTIEVOORWAARDEN 
“DECEMBER 2018: WIN een Lay’s prijs! Elke week!” 

LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DE DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ACTIEVOORWAARDEN. 

I. Algemeen
1.    Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “December 2018: WIN een Lay’s prijs! Elke week!” (verder te noemen: “de Actie”) van PepsiCo Nederland B.V. (“Organisator”), gevestigd te Utrecht aan de Zonnebaan 35, Nederland. De Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het merk Lay’s. De Actie loopt van 3 december 2018  t/m 31 december 2018 (verder te noemen de “Actieperiode”). 
2.    Deze actievoorwaarden zijn beschikbaar op http://www.lays.nl/win (verder te noemen: “de Actiepagina”). Daarnaast zijn de actievoorwaarden altijd verkrijgbaar op aanvraag bij Organisator via Antwoordnummer 2460, 3600 VB Maarssen.
3.    Het betreft een klein promotioneel kansspel (zoals bedoeld in de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014) waarbij er elke week 1 Lay’s zitzak wordt verloot ter waarde van ongeveer 58,40 euro. Met andere woorden, er wordt 4 (vier) weken lang elke week 1 (één) prijs weggegeven. 
4.    Deelnemers dienen de verpakking van het actieproduct te bewaren. Dit kan gecontroleerd worden wanneer een deelnemer de prijs wint. 
5.    Deze Actie is deel van een geheel van gelijkaardige acties van 1 maart 2017 tot en met 31 december 2018 naar aanleiding waarvan elke week een prijs te winnen valt.
II. Deelname eisen
6.    Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor natuurlijke personen die in Nederland woonachtig zijn en de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
7.    Deelnemers jonger dan 16 jaar zijn onder alle omstandigheden uitgesloten van deelname. Deelname is tevens uitgesloten voor: (a) medewerkers van Organisator en hun inwonende gezinsleden en overige eerste- en/of tweedegraads familieleden, alsmede (b) een ieder die op eniger wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie en hun inwonende gezinsleden, en (c) de eigenaar, werknemer en vrijwilliger van het verkooppunt dat de deelnemende actieproducten verkoopt.
8.    Naast de aankoopverplichting is deelname aan de Actie kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het internet gebruik).
9.    De Actie is een actie met aankoopverplichting, namelijk: 
•    Lay’s Naturel 40 gram voorzien van de actieverpakking, of
•    Lay’s Paprika 40 gram voorzien van de actieverpakking, of
•    Lay’s Cheese Onion 40 gram voorzien van de actieverpakking
10.    Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van (i) onderhavige actievoorwaarden en (ii) de privacy statement en disclaimer als opgenomen op de Actiepagina. 
III. Speelwijze 
11.    Deelname aan de Actie vindt plaats door, gedurende de Actieperiode: 
•    tenminste 1 (één) zakje kleinverpakking Lay’s 40 gram, voorzien van de actieverpakking, naar keuze aan te kopen bij de deelnemende verkooppunten;
•    naar de Actiepagina http://www.lays.nl/win te gaan; 
•    op de Actiepagina de unieke code (te vinden op de achterzijde van iedere verpakking onder de houdbaarheidsdatum, bestaande uit 11 karakters – zowel letters als cijfers) van het gekochte product in te voeren; 
•    de persoonlijke gegevens, naam, emailadres, telefoonnummer, straat/huisnummer, postcode en woonplaats, en/of andere gegevens in te voeren zoals gevraagd op de Actiepagina, en het verkooppunt aan te geven waar hij/zij de actieproducten heeft gekocht; en 
•    leeftijd (16 jaar of ouder) te bevestigen; en 
•    deze actievoorwaarden onvoorwaardelijk te accepteren en in acht te nemen. 
12.    Onvolledig ingevulde inzendingen zijn ongeldig en worden niet in behandeling genomen.
13.    Meerdere keren deelnemen aan de Actieperiode, met een andere unieke code, is mogelijk. Ieder deelnemend zakje chips is voorzien van een unieke code en biedt kans om een prijs te winnen.
IV. Algemene gedragsregels.  
14.    Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken voor het uiten van politieke of religieuze ideeën.
15.    De uitingen en inzendingen van deelnemers mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of het fatsoen zijn.
16.    Inzendingen mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving, goede zeden of enig recht van derden en evenmin aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving, goede zeden of enig recht van derden.
17.    Inzendingen mogen de Organisator, aan deze gelinkte ondernemingen en/of de merken Lay’s, Duyvis, Cheetos, Doritos, Pepsi, 7UP en Snack a Jacks (of enig ander door Organisator gevoerd merk) op geen enkele wijze schaden.
18.    Deelnemers mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de Actiepagina’s plaatsen.
19.    Deelnemers kunnen geen enkel recht ontlenen aan hun deelname aan de Actie en hebben geen recht op enige vergoeding of andere vorm van compensatie voor hun inzendingen en/of deelname aan de Actie.
20.    Inzendingen dienen in de Nederlandse taal te zijn gesteld.
21.    De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde deelnemers en inzendingen direct van deelname aan de Actie uit te sluiten en inzendingen van Actiepagina’s te (laten) verwijderen, indien deze naar het oordeel van Organisator in strijd zijn met een van de hiervoor omschreven voorschriften en/of anderszins in strijd wordt gehandeld met deze actievoorwaarden.
V. Prijzen en vaststelling winnaar 
22.    De prijs bestaat uit 1 Lay’s zitzak ter waarde van ongeveer 58,40 euro. 
23.    In totaal wordt er gedurende de bovengemelde Actieperiode elke week 1 (één) prijs weg gegeven onder de deelnemers van de desbetreffende week. Er zijn in totaal 4 (vier) actieweken en dus ook 4 (vier) winnaars. 
24.    De winnaar wordt bepaald op basis van een, door de Organisator bepaald, winmoment vastgesteld per week; de eerste deelname die wordt opgenomen vanaf dit winmoment wint. 
25.    Indien er geen of geen geldigde deelnames zijn, moet de Organisator dit niet verplicht communiceren.
26.    De winnaar mag de eerst volgende 4 (vier) weken na het winnen van een prijs niet deelnemen aan de Actie. 
27.    Deelnemers ontvangen uiterlijk 4 (vier) weken na deelname aan de Actie bericht als ze gewonnen hebben. 
VI. Uitkering prijs 
28.    De deelnemer die bericht heeft gehad dat hij/zij een prijs heeft gewonnen, krijgt de prijs toegestuurd per post. De prijs wordt binnen 6 (zes) weken na deelname op de post gedaan. 
29.    Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator. 
30.    Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator.
31.    De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is c.q. niet kan worden uitgekeerd.
32.    De prijzen zijn persoonsgebonden, niet inwisselbaar voor andere prijzen en niet overdraagbaar aan een ander persoon. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
33.    Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
34.    De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen in geval van fraude of misbruik op deze actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen jegens de Organisator.
VII. Publicatie
35.    Deelnemer stemt er door deelname aan de Actie nadrukkelijk mee in dat zijn naam (voor- en achternaam) en woonplaats op de Actiepagina wordt gepubliceerd en ook anderszins door Organisator voor promotionele doeleinden in het kader van de Actie kan worden gebruikt, zonder dat Organisator daarvoor een vergoeding of andere vorm van compensatie aan de deelnemer of eventueel aan de wettelijke vertegenwoordiger verschuldigd is.
36.    Indien deelnemers op verzoek van de Organisator meewerken aan een promotionele activiteit in het kader van de Actie, is de Organisator daarvoor geen vergoeding of andere vorm van compensatie verschuldigd aan de deelnemer of eventueel diens wettelijk vertegenwoordiger. Alle eventuele (promotie/publicatie)materialen zullen de volledige eigendom zijn en blijven van de Organisator. Deelnemers geven toestemming dat er in het geval van een prijsuitreiking foto’s of video’s van de deelnemer gemaakt mogen worden en dat dit beeldmateriaal gebruikt mag worden door de Organisator.
VIII. Persoonsgegevens:
37.    NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die Organisator in verband met de deelname aan de Actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van Organisator en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
38.    De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun eigen gegevens en beschikken over een verzetrecht in geval van gebruik van dergelijke gegevens met “direct marketing” doeleinden. 
    IX. Aansprakelijkheid:
39.    Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. 
40.    Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden en sluit iedere aansprakelijkheid uit voor: (i) netwerk- (kabel, internet of andere relevante netwerken), computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of verlies van inzendingen tot gevolg hebben, (ii) andere problemen of calamiteiten, van welke aard dan ook, die verband houden met de werking van een netwerk (kabel, internet of andere relevante netwerken), de Actiepagina’s, computer hardware en/of software, en (iii) eventuele foutieve invoer en/of verwerking van inzendingen of persoonlijke gegevens, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Organisator. 
41.    De Organisator is, behoudends in gevallen van opzet of grove schuld aan haar zijde, niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën, in de breedste zin, bij de Actie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. 
42.    Iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met de Actie, wordt, behoudends in gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van Organisator of de door haar ingeschakelde hulppersonen, nadrukkelijk uitgesloten.

X. Overig:
43.    Fouten in het drukken, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige fout kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
44.    Elke inbreuk op het regelement evenals elke poging tot fraude en/of bedrog zullen bestraft worden met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. 
45.    Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers met een ongeldige of vervalste inzending te allen tijde uit te sluiten van deelname. 
46.    Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers op basis van redelijke gronden te allen tijde te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Organisator. 
47.    Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die vals speelt, waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij vals speelt of die op enige (andere) wijze deze actievoorwaarden schendt, van deelname uit te sluiten. Onder vals spelen wordt mede verstaan, maar is daartoe niet beperkt, het automatisch genereren en insturen van antwoorden.
48.    De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen in geval van fraude of misbruik of bij inbreuk op deze actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen jegens de Organisator. 
49.    Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.
50.    Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding spelen voor rekening van andere deelnemers. 
51.    Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
52.    Aan de Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
53.    Niets uit of met betrekking tot de Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator. 
54.    Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde het recht voor de Actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of te onderbreken, zonder opzegtermijn. In dat geval, zal de Organisator niet verantwoordelijk worden geacht voor de wijzigingen. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om regelmatig de actievoorwaarden te raadplegen.   
55.    Alle data en termijnen die staan vermeld in deze actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen door Organisator.
56.    Voor inwoners van Nederland Klachten of vragen omtrent deze actievoorwaarden en de Actie kunnen schriftelijk worden ingediend via PepsiCo Nederland B.V., Antwoordnummer 2460, 3600 VB Maarssen. o.v.v. “December 2018: WIN een Lay’s prijs! Elke week!”. Of bel in Nederland gratis naar 0800-7377426. 
57.    Op de Actie is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.
58.    Door deze actievoorwaarden te aanvaarden bevestigt de deelnemer dat alle door hem verstrekte inlichtingen correct zijn en verklaart hij deze actievoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.